top of page

VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Ondernemingsgegevens


De Verwenboetiek, Dorpvaart 42A, 9180 Moerbeke-Waas België


BTWnr: Btw BE0826.359.529


Telefoon: +32(0)9346.75.45


Webshop: www.verwenboetiek.com


2. Algemene Bepalingen


De elektronische webwinkel van De Verwenboetiek, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel in de 'Dorpvaart 42A, 9180 Moerbeke-Waas (België), BTW BE0826.359.529, biedt haar klanten de mogelijkheid om kledij online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshopassortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij De Verwenboetiek.


De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de klant niet akkoord is met deze Voorwaarden, dan is het aangeraden geen aankopen te doen op De Verwenboetiek.


3. Prijs


Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


4. Aanbod


Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in België. Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar info@verwenboetiek.com hun aanvraag wordt dan elk apart bekeken en behandeld.


De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.


Ondanks het feit dat de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).


De Verwenboetiek, is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Amy Buyck is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Verwenboetiek.


De Verwenboetiek is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


5. Online Aankopen


De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Verwenboetiek assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van De Verwenboetiek. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:


• via bankkaart (Bancontact APP)


• via overschrijving op BE93 3630 7271 3967


6. Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van De Verwenboetiek.


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Verwenboetiek te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


7. Klachten


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, anders vervalt elk recht op compensatie.


8. Garantie


a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


b. Algemeen


Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis, op een ander adres of in een afhaalpunt zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met De Verwenboetiek klantendienst waarna de klant het artikel terug dient te bezorgen aan De Verwenboetiek.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


9. Herroepingsrecht


De consument heeft het recht aan De Verwenboetiek mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. OPGELET het is niet mogelijk om solden/afgeprijsde artikelen te retourneren!


Het terugsturen kan met het voorziene label dat meegeleverd werd met uw bestelling. Goederen worden – op kosten van de consument - teruggezonden via Bpost. De consument dient het voorziene label zelf op doos te kleven en te bezorgen aan Bpost. 


Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Na ontvangst van uw retourzending zal de terugbetaling worden verwerkt via dezelfde betaalmethode die u oorspronkelijk heeft gebruikt. 


Zullen in geen geval worden teruggenomen:


• gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen


• artikelen waarvan het etiket is verwijderd


• artikelen die geuren bevatten van parfums of andere


• artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt


• artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden


10. Privacy


De Verwenboetiek verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels je bestelling afsluit, en om je vrijblijvend informatie van ons toe te sturen. Wil je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door.


Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst van De Verwenboetiek bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen, en je kan weigeren dat De Verwenboetiek je gegevens gebruikt om jou informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres:

De Verwenboetiek

Dorpvaart 42A, 9180 Moerbeke-Waas


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Verwenboetiek heeft dus geen toegang tot je paswoord.


De Verwenboetiek respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Via je gebruikersprofiel heb je toegang tot al jouw beschikbare gegevens op De Verwenboetiek, en je kan die ten allen tijde consulteren, wijzigen of verwijderen.

 

De Verwenboetiek maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien je computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren.

 

De Verwenboetiek houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien je vragen hebt over deze privacy statement, kan je ons contacteren via mail info@verwenboetiek.com


11. Aantasting Geldigheid - Niet-Verzaking


Indien om het even welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.


Het nalaten op gelijk welk moment door De Verwenboetiek om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


12. De Verwenboetiek Klantendienst

 

De Verwenboetiek klantendienst is bereikbaar via e-mail op info@verwenboetiek.com of per post op het volgende adres: 

De Verwenboetiek.

Dorpvaart 42A, 9180 Moerbeke-Waas


13. Wijziging Voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Verwenboetiek. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

De Verwenboetiek kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


14. Bewijs


De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.


15. Toepasselijk Recht - Bevoegde Rechter


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.


16. Intellectueel Eigendomsrecht


De volledige Verwenboetiekwebsite inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van De Verwenboetiek gebruikt worden.


17. Beperkte Aansprakelijkheid


Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.


Het Verwenboetiek team.

bottom of page